بدیهی است که زعفران را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد. این دسته بندی ها می تواند صرفاً فیزیکی و معطوف به فرم باشد و نیز می تواند محتوایی و با نظر به کیفیت زعفران باشد.
زعفران را بر اساس خالص بودن کلاله، کیفیت کلاله و یا همراه بودن کلاله و خامه و خصوصیاتی همچون رنگ و عطر و طعم درجه بندی می کنند.